Nedskärningarna i linje 620

Västtrafik har beslutat dra ner trafiken på linje 620 på ett chockartat sätt. All helg- och kvällstrafik slopas och kvar blir endast den rena skolskjutsverksamheten. Vi lyckades tillsammans med Henrik Yngve på Härryda kommun förhindra en nedläggning av hela linjen, men 25 juni meddelades kort ett nytt förslag som lades fram för Västtrafiks styrelse. Där stod nu följande istället för det tidigare förslaget om nedläggning:

"620 Sandsbacka – Landvetter
Berörda kommuner: Härryda
Västtrafiks förslag: Reducera utbudet i lågtrafik och avveckla helgtrafiken.
Linjen är i huvudsak en skolbusslinje med lågt resande. Resandet har dock ökat i och med den nya linjeomläggningen i dec 2012. Resandet är dock fortfarande på gränsen till lågfrekvent, varför utbudet bör reduceras.
Effekter: Sämre utbud i lågtrafik och ingen helgtrafik."

Beslut fattades sedan 27 juni. Detta är rena kuppen faktiskt, och resultatet visade sig bli oerhört olyckligt för hela den stora gruppen boende längs 620's långa sträckning - i all synnerhet för barn och ungdomar, men också för deras föräldrar som nu måste skjutsa dem till alla fritidsaktiviteter, och för alla som arbetar på oregelbundna arbetstider, samt för miljön naturligtvis. Beslutet är ju dessutom byggt på vad som gränsar till ren lögn. Visserligen erkänner man i beslutsunderlaget en viss ökning "sedan linjeomläggningen i dec 2012", men man förtiger att antalet resande hade ökat med 25% mellan 2010 och 2012. Dessutom uppger man i underlaget att resandet på linjen är "på gränsen till lågfrekvent". År 2012 genomfördes 56.000 resor på denna linje (2011 var det 52.000 mot 45.000 år 2010 ). Åtminstone ännu när jag talade med ansvariga tjänstemän i maj saknades det statistiskt underlag för att bedöma hur detta fördelar sig över dygnet och veckan. Ändå talade man redan i det förslag om nedläggning av hela linjen som hade lagts fram i april om att linjen i huvudsak är en "skolbusslinje". Detta kan med lite god vilja betraktas som lite vårdslöst språkbruk, men med tanke på de effekter som förväntas av "trängselskatten" i Göteborg finns ju i alla fall goda skäl att tro att antalet jobbresor kommer att öka betydligt under kommande år.

Faktum är att det som skett under de senaste åren är att antalet turer ökats dramatiskt och därtill dubblats genom att vändande trafik införts. Att en så stor förändring, precis som trängselskatten, måste ha god tid på sig för att etablera sig med full effekt vet naturligtvis varenda trafikplanerare, men istället för att resonera kring sådana sakliga förhållanden kastar Västtrafik, trots en kraftig ökning i antalet resande, fram rena pseudoargument, och med detta som underlag inför man en turlista som leder oss tillbaks till en standard som vi inte sett på åtskilliga decennier. Efter samtal med de flesta nyckelpersoner i denna historia kunde vi i våras konstatera att det enda skälet till neddragningarna var att man med ytterligt kort varsel hade ålagt Buss-i-Väst att spara ett betydande antal miljoner, och detta bolag, liksom andra på andra orter, fick mer eller mindre på stående fot hitta på var de kunde spara ihop dessa miljoner - utan något statistiskt underlag och utan någon som helst vision om framtida trafikutveckling i Göteborgsområdet.

Det hela har hanterats på ett sätt som inte bara är häpnadsväckande oproffesionellt utan också djupt upprörande. Saken blir ju ännu mer hårresande om man dessutom betänker det splitternya resecentrum för 45 miljoner - varav kommunen betalade 12, Västtrafik 10 och staten resten - som byggts som knutpunkt för de matarlinjer av vilka 620 tillhör de allra viktigaste. Västtrafiks sätt att hantera 620 går emot all rim och reson i en modern samhällsplanering, och det pekar alltså heller inte framåt utan bakåt. Vi kastas längs 620's sträckning tillbaks i förhållanden som rådde långt långt innan Västtrafik bildades, när behoven såg helt annorlunda ifråga om skoltransporter, arbetsresor och fritidsaktiviteter. Allt sker så obetänkt och ryckigt att det förefaller i hög grad påkallat att fråga sig om problemet inte snarare finns inom Västtrafik än på busslinjer som 620. Kommunen kan väl rimligen inte finna sig i detta? Nu måste väl kommunen ta strid för dem den representerar och ställa Västtrafik mot väggen, och åtminstone återupprätta den basala servicenivå som fanns innan den explosionsartade utökningen av turer 2010? Det är ju nämligen denna kolossala turökning som är den egentliga orsaken till dagens beläggningssnitt. Vad som nu hänt med linje 620 är totalt oacceptabelt och har lett till ett fullständigt ursinne bland de drabbade längs linjens sträckning. Från Södra Landvetters Kommunalförening har vi därför därför ställt följande frågor till Härryda kommun som ju är den instans som för vår talan gentemot Västtrafik:

1. Vad var tanken med den kolossala utökningen av turerna 2010?

2. Vilken utveckling var förväntad och vilken tillväxtnivå sågs som lägsta acceptabla om 25% tillväxt och 56.000 resor är för lågt?

3. En tillväxt på 25% åren närmast efter efter denna utökning, och 56.000 resor 2012, trots minskande barnkullar, talar ju enligt vårt sätt att se för att det finns ett betydande underlag och för att reformen tillgodosåg ett uppdämt behov. Varför slaktar man i ett sådant läge all trafik utom den rena skolskjutsverksamheten?

4. När Västtrafik nu drar ner, varför går man då inte i första hand tillbaks till de förhållanden som gällde innan denna dramatiska utökning av trafiken? Då fanns en väl avvägd turlista som fungerat i mer än ett decennium.

5. Som privatperson har man inte möjlighet att pumpmarkera denna utveckling, men det är ju nu lagt i öppen dag att trafikplaneringen inom Västtrafik inte fungerar. Därmed faller ett betydande ansvar på kommunen att ta vara på medborgarnas intressen. Vad betalar kommunen till Västtrafik och vilka krav ställer kommunen på Västtrafik i utbyte mot dessa pengar?

6. Det ser onekligen ut som att kommunen blivit en mjölkko för Västtrafik och trafikbolagen på medborgarnas bekostnad. Här måste nu både politiker och tjänstemän ta ett betydligt större ansvar för att bevaka medborgarnas intressen. Vilken är egentligen kommunens inställning till detta och till trafiken på linje 620 i framtiden?

Vi är naturligtvis medvetna om att problemet med Västtrafiks bristande planering inte är begränsade till linje 620, men det belyses tydligt nog med detta exempel. Och så en sista sak: I samtal med Västtrafik i våras uppgavs att det inte spelade någon roll om man körde med fullstora 12-metersbussar eller små bussar. Nu har vi tagit fram uppgifter på detta och de visar att det är fel. Driftskostnaden för en 12-meterbuss med chaufför är 70 kr per kilometer, medan kostande för en mindre buss, som tidigare trafikerade linje 620 kvällar och helger, är 45 kr per kilometer. Det menar vi därför skulle vara ett alternativ att överväga i sammanhanget för kvälls- och helgtrafiken.

Vi ser nu fram emot svar på dessa frågor, och börjar planera för att bjuda in ansvariga tjänstemän och politiker till Eskilsbygården för ett informationsmöte.

Ovanstående har med i huvudsak samma lydelse skickats till Henrik Yngve och Härryda kommun. Det är viktigt att vi nu tillsammans agerar på bred front och att var och en bidrar med vad hon eller han kan om vi vill ha kvar kvälls- och helgtrafiken. Det bör ju erbjudas åtminstone någon möjlighet att komma hem även på kvällstid och på helger.

Telefonnummer till Henrik Yngve på Härryda kommun är 031-724 61 30.

Telefonnumret till Camilla Holtet, som är avdelningschef för trafikutvecklingen på Västtrafik är 0500-46 44 48 / 0705 218 213.
 

************************************

Vi har nu på omvägar till slut fått fram statistiken som Västtrafik haft som underlag för förändringarna. Två saker kan påpekas direkt:
1. Det finns inget som visar vilka turer som är lågt trafikerade i detta material. Man kan därför inte utifrån detta säga att det är just kvälls- och helgtrafiken som är sämst belagda. Här behövs ju en djupare analys, men vi vet ju redan vilka turer som är mest problematiska. Det är de som tidigare inte alls trafikerades, t.ex. alla morgonturer från Landvetter mot Sandsbacka. Det är ju inte många som pendlar till Sandsbacka på morgonen. Det värsta är dock att dessa turer nu blir kvar och kommer att fortsätta att dra ner snittresandet på linjen.
2. 44% av resorna var i mars icke skolskjuts. När nästan hälften av trafiken är annat kan man ju inte riktigt, som Västtrafik säger i underlaget för nedskärningsbeslutet, att det är "i huvudsak en skolbusslinje".

http://www.fildirekt.se/dl/1383884507.pdf

Vilka är aktiva?

För närvarande är 0 användare och 0 gäster aktiva.
Design av Arendorf AB


Fler annonser ->